Діяльність

WP1 – Управління

Метою цього пакету є забезпечення досягнення цілей проекту в рамках бюджету і запланованих термінів. Завдання, що плануються, включають моніторинг ходу реалізації проекту, відстеження результатів і подання звітності консорціуму. Координатор проекту (PGI-NRI) буде також звітувати перед оператором Фонду і відповідатиме за менеджмент та хід реалізації Проекту, витрати на проект та заключний звіт по проекту.

Загальне керівництво проектом здійснюється керівником проекту і фінансовим менеджером. Група управління проектом (PMT) складається з Керівника проекту (PM), Фінансового директора (FO) та Менеджера з комунікацій (CO). Завдання групи управління проектом полягає в тому, щоб забезпечити ефективну реалізацію проекту і досягнення поставлених цілей в задані терміни.

Координатор проекту (PC) призначається Провідним партнером (LP). PC має дотримуватися принципу PC, який означає підхід “згори донизу” в адмініструванні і фінансовому управлінні. Для забезпечення повного розкриття стратегічного потенціалу проекту та забезпечення відповідності діяльності і результатів загальним цілям проекту, PC має бути в постійному контакті як з Оператором Фонду (FO), так і з керівниками WP. PC відповідає за повсякденне управління і координацію на рівні проекту і Провідного партнера (LP), координацію роботи між партнерами по проекту (PPs), моніторинг адміністративної інформації партнерів проекту PPs, звітність про хід реалізації проекту, надання проміжних звітів від імені Консорціуму, а також запобігання можливих ризиків.

FM відповідає за управління фінансами, аналіз прийнятності витрат, щомісячний аналіз витрат по проекту, підготовку та подання проміжних та заключних фінансових звітів до FO від імені Консорціуму.

Менеджер з комунікацій відповідатиме за комунікацію по проекту для забезпечення належної внутрішньої і зовнішньої комунікації.

Тетяна Соловей

Тетяна Соловей

Керівник проекту

Малгожата Пшиходзька

Малгожата Пшиходзька

Фінансовий директор

Інга Ретіке

Інга Ретіке

Менеджер з комунікацій

WP2 – Комунікації

В робочому пакеті ” Комунікації ” мають бути використані всі відповідні засоби (веб-сайт, соціальні мережі, буклети, статті та прес-релізи, зустрічі на заходах і т.і.) для інформування та залучення зацікавлених в проекті сторін про напрямки роботи та досягнення EU-WATERRES. В його рамках буде поширюватись інформація про результати проекту (звіти, рекомендації, стандарти, методики, технічна та експлуатаційна інформація, (відео) методичні матеріали тощо).

Комунікаційна активність спрямована на:
1. Поширення інформації про мету здійснюваної фінансової підтримки та внесок Ісландії, Ліхтенштейна та Норвегії в EEA та Норвезький фонд;
2. Сприяння возитивному впливу результатів наданої підтримки регіональній/локальній спільноті;
3. Формування образу проекту як єдиного, спільного міжнародного проекту, що реалізується по обидва боки кордону;
4. Забезпечення розуміння розподілу ролей та завдань між усіма партнерами, які беруть участь у проекті (внутрішнє спілкування)

Внутрішня комунікаційна активність
1. Організація інформаційного потоку як між Провідним партнером та Партнерами проекту, так і між самими партнерами;
2. Забезпечення ідентифікації партнерами головних цілей проекту;
3. Виробити в учасників проекту відчуття того, що вони є “частиною цілого (проекту)”, а не просто групою людей, що мають виконати свою роботу.

Інструменти внутрішньої комунікації:
• Внутрішнє листування (електронна пошта, копії документів, чати);
• Вебсайт;
• Наради, щонайменше раз на рік;
• Віртуальні зустрічі.
Команда, що організує внутрішню комунікацію, буде створена на початку проекту. До її складу входять: відповідальний за комунікацію, координатор проекту, фінансовий менеджер та керівники проекту на рівні партнерів. Керівна група готує посібник з управління якістю, який визначає процедури підтримки комунікації

План зовнішніх комунікацій:
1. Одна щорічна конференція (або семінар) за участі зацікавлених сторін про перебіг роботи, досягнення та результати проекту.
2. Медіа-подія раз на рік, включаючи прес-релізи
3. Надання інформації про проект на спеціальному сайті.
4. Публікація флайєрів.
5. Публікація двох спонсорованих статей в міжнародних наукових журналах.
6. Координація дій, пов’язаних із просуванням та управлінням проектом особою, відповідальною за здійснення інформаційної діяльності.

Конференція по проекту (семінар) буде проведена: в Польщі (початок, період 1), в Україні – Львів (період 3), в Латвії (період 5), в Україні – Київ (період 9).

Цільові групи діяльності з комунікації:

• Директивні органи на національному / регіональному / місцевому рівнях (Міністерства, водогосподарські та геологічні агенції, державні адміністрації);
• водогосподарські та природоохоронні установи;
• органи місцевого самоврядування;
• працівники органів управління водними ресурсами та охорони довкілля;
• комунальні підприємства водопостачання;
• геологічні компанії;
• науковці.
У розробленому плані зовнішніх комунікаційних заходів будуть уточнені цілі, цільові групи, що включають зацікавлені сторони на національному / регіональному / місцевому рівнях, стратегія і зміст інформаційних та комунікаційних заходів, заплановані заходи в області суспільної інформації, заходи з інформування громадськості в мережі Інтернет та обов’язки співробітників з комунікації.

Інга Ретіке

Інга Ретіке

Менеджер з комунікацій

WP3 – Гармонізація моніторингу транскордонних підземних вод

Роботи в рамках WP3 спрямовані на створення транскордонного моніторингу підземних вод з метою посилення контролю, щодо якості води та ступеня виснаження транскордонних ресурсів підземних вод.

З цією метою WP3 розробляє методологічні та організаційні основи для створення спільного моніторингу транскордонних підземних вод у кожній цільовій зоні на основі уніфікованих стандартів та процедур. Для цього по всім 4 цільовим районам було проведено аналіз гідрогеологічних умов і оцінка транскордонних ресурсів підземних вод. Гідродинамічне моделювання було використано для оцінки та перевірки місцевих гідрогеологічних умов.

Кожен партнер зробив свій внесок в проект, надавши повний набір гідрогеологічних баз даних. В результаті оцінки ресурсів транскордонних підземних вод розроблена інтегрована мережа транскордонного моніторингу, призначена для контролю транскордонних потоків і оцінки їх кількісного і хімічного стану з урахуванням нормативних актів ЄС. Мережа моніторингу партнерів за межами ЄС оснащена обладнанням, аналогічним, що використовується в ЄС. Програма функціонування транскордонної мережі в масштабі проекту уніфікована в області методології моніторингу, правил інтерпретації та представлення результатів, правил управління потоками та контролю якості даних (з особливою увагою до обміну даними між партнерами під час і після проекту).

Планується навчальна поїздка учасників проекту в Норвезьку геологічну службу для оцінки, перехресної перевірки, польової практики калібрування результатів моніторингу підземних вод.

Впровадження транскордонного моніторингу підземних вод в кожному прикордонному районі створює ефективний інструмент для надання інформації про хімічний і кількісний стан транскордонних потоків підземних вод, відстеження їх змін і сигналізації про загрози, для управління транскордонними ресурсами підземних вод і оцінки ефективності захисних заходів.

Широке і ефективне використання даних моніторингу з точки зору якості і кількості підземних вод в транскордонних районах здійснюється на геоінформаційній платформі. Геологічні служби та інші державні установи, відповідальні за охорону довкілля та управління водними ресурсами отримують не тільки загальні дані, а й спеціалізовані інструменти для інтерпретації даних моніторингу.

Здійснення діяльності в рамках WP3 сприятиме в довгостроковій перспективі (до 2030 року – відповідно до WFD) підвищенню якості підземних вод і відтворення водних ресурсів в районах, що зазнали антропогенної трансформації.
WP3 – гармонізація моніторингу транскордонних підземних вод, координується Латвійським центром довкілля, геології та метеорології.

Єва Буковська

Єва Буковська

Координатор пакету WP3

WP4 – Підсилення комплексного використання даних

Роботи в рамках WP4 націлені на підвищення можливості керування ресурсами транс-кордонних підземних вод шляхом створення спільної інтернет-платформи для обміну знан-нями і даними від WebGIS і спеціальних інструментів ГІС для моделювання і створення цифрових гідрогеологічних карт та імітаційного моделювання кількості і якості транскордонних підземних вод.

З цією метою в рамках WP4 буде розроблена ІТ-інфраструктура для інтегрованої геоінформаційної платформи і процедури обробки вихідних даних. Потім буде вжито заходи для спільної оцінки баз даних і їхнього порівняння для розробки концепції уніфікації баз гідрогеологічних даних прикордонних районів цільових країн. Для всіх чотирьох цільових територій будуть створені єдині просторові бази даних, що містять гідрогеологічні дані та інформацію про антропогенний вплив на ґрунтові води в прикордонних зонах, відповідно до загальних принципів. Беручи до уваги інтереси основних зацікавлених сторін, (установи з управління та охорони підземних вод, а також громадський, підприємницький та науковий сектори), буде розроблена концепція та методологія створення єдиної гідрогеологічної карти і карти антропогенних впливів на підземні води. В результаті будуть створені цифрові версії гідрогеологічних карт і карт антропогенного впливу на підземні води в масштабі 1: 200 000 для цільових прикордонних районів.

У головному офісі польського партнера по проекту – PGI за участю фахівців з Intergraph Польща будуть організовані семінари для опанування можливостей інтегрованої геоінформаційної платформи в області моделювання і створення цифрових гідрогеологічних карт та моделювання кількості і якості транскордонних підземних вод. Ключовим завданням є застосування платформ EU’s WATERRES для зміцнення цілісності управління транскордонними підземними водами.

Впровадження комплексної платформи обміну знаннями і даними на основі webGIS створить інструмент для поліпшення цілісного використання даних з метою скоординованого використання і комплексної охорони транскордонних ресурсів підземних вод. Цифрові гідрогеологічні карти, засновані на інтегрованих просторових даних, будуть служити довгостроковою основою для управління водними ресурсами.

Андреас Маранді

Андреас Маранді

Координатор пакету WP4

WP5 – Розробка рішень для скоординованого використання і комплексного захисту транскордонних підземних вод

Роботи в рамках WP5 зосереджені на розробці загальної програми по захисту транскордонних підземних вод від забруднення і виснаження ресурсів з метою зміцнення екологічної цілісності на східному кордоні ЄС. Цей результат допоможе досягти реального балансу між вимогами EU’s Water Framework Directive в двох напрямках. По-перше, це транскордонне співробітництво і, по-друге, екологічна цілісність транскордонних підземних вод.

Його мета полягає у зборі кращих практик та заходів у відповідному напрямку, переважно транскордонних процедур для скоординованого використання та комплексного захисту підземних вод у кожній цільовій зоні, та розвитку узгодженого регіонального обсягу інноваційних знань для зміцнення цілісності довкілля транскордонних підземних вод.

Програма захисту транскордонних підземних вод від забруднення і виснаження ресурсів буде розроблена спільно партнерами по проекту. Для цього буде використовуватися не тільки найкращий досвід, накопичений в рамках проекту EU-WATERRES, а й інші проекти транскордонного співробітництва європейських країн. Програма заснована на двох ключових оцінках: оцінка виснаження та стану забруднення підземних вод. Програма включає визначення районів, схильних до забруднення і виснаження або дефіциту транскордонних ресурсів підземних вод, а також план дій, спрямований на поліпшення або підтримання належної якості і кількості ресурсів підземних вод.
Учасники проекту будуть ознайомлені з найкращими методиками забезпечення екологічної цілісності транскордонних підземних вод (семінар в Естонії). Під час візиту учасники зможуть ознайомитися зі стандартами ЄС. Висновки з більш просунутої області будуть перевірені в інших, менш просунутих прикордонних районах, щоб підтвердити можливість передачі найкращих практик.

Дії в рамках WP5 також спрямовані на встановлення довгострокового і тісного співробітництва з партнерами та ключовими міжнародними директивними органами на основі створення інституційної мережі співпраці між країнами EEA, країнами басейну Балтійського моря і Україною.

WP5 – Розробка рішень для скоординованого використання і комплексного захисту транскордонних ґрунтових вод координується Інститутом геології і геохімії горючих мінералів Національної академії наук України.

Андрій Побережський

Андрій Побережський

Координатор пакету WP5

WP6 – Зміцнення потенціалу зацікавлених сторін

Метою роботи в рамках WP6 є зміцнення потенціалу зацікавлених сторін для координації управління, комплексної охорони транскордонних підземних вод і підтримки екологічної цілісності транскордонних водних об’єктів.

Ключовим завданням є створення адекватного потенціалу органів влади, підприємств та громадських інститутів для стратегічної оцінки антропогенного впливу на транскордонні резервуари підземних вод, як ключової умови зміцнення екологічної цілісності, з особливим урахуванням положень EU Water Framework Directive.

Нарощування потенціалу регіональних органів влади, підприємств та неурядових організацій з управління та підтримання екологічної цілісності всіх транскордонних регіонів базується на навчанні з використання інструментів і ресурсів інтегрованої платформи EU-WATERRES і захисту транскордонних підземних вод від забруднення і виснаження.

На основі знань, отриманих в рамках Програми по захисту транскордонних підземних вод від забруднення і виснаження їх ресурсів, різні цільові групи, зокрема, установи, відповідальні за управління та охорону водних ресурсів, підприємства геологічного сектора, місцеві та регіональні органи влади, що займаються питаннями охорони довкілля, неурядові екологічні організації, пройдуть навчання з питань активної участі в охороні транскордонних підземних вод в рамках чотирьох регіонів. Вони вдосконалюють свої навички під час інтенсивних навчальних занять і, що найбільш важливо, під час поїздок в інші райони.

Тому WP6 полегшує виконання вимог WFD шляхом інформування громадськості та її залучення в комплексний процес захисту підземних вод в прикордонних районах, що має важливе значення для транскордонного підходу до управління підземними водами.
WP6 – зміцнення можливостей зацікавлених сторін, координується Латвійським університетом.

Яніс Біксе

Яніс Біксе

Координатор пакету WP6

Перейти до вмісту